akrep burcu için manevi reçete

Burcu Akreb ve yıldızı Merih beyan eder.
On iki dev ve peri padişahlarının taifesin­den ekâbir peri mensubtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki:
- Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım şu­dur: Ademoğullarından gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Akreb ve yıldızı Merih olursa bu adama sıkıntı, zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi ne­dir?
Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-   Ey Emirel cinni vettayri velvuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim Yemhûr Cezâb'dır. Mekânım zemherir rüzgâr gibi deniz, göl ve kuyu ke­narlarında gezerim. Ne zaman ki bu yıldızlı kimseden gerek erkek ve gerekse avret, be­nim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda adamın cümle âzası buz gibi olur. Öyle ki, yüzü gözü ve cümle âzası kendi­sinden geçer.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Râbiğ; yeri, göğü ve cümle mahlukatı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şim­di seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha ha­zırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasallut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan pek uzak oluruz ve semtine varmaktan sakınırız, diye kasem ey­ledi.Salı günü ve Cumartesi gecesi saat birde şöyle yazmalıdır:

Bunu yazıp tütsü versin:

 

Bunu yazıp suyunu içerler:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

 

YILDIZ.NAME Dostları