başak burcu için manevi reçete

Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid beyan eder.
On iki dev ve peri padişahlarının taifesin­den ekâbir peri mensubtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki:
- Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım şu­dur: Ademoğullarından gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid

olursa bu adama sıkıntı, zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi ne­dir?
Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-  Ey Emirel cinni vettayri velvuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim Derşûr b. Merşûr'dur. Mekâ­nım ve durağım rüzgâr gibi yol aralarında ve murdar mahalde gezerim. Ne zaman ki bu yıldızlı Ademoğulundan gerek erkek ve ge­rekse avret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda o adama humma gibi tasallut ederim. Öyle ki karnı ve kasığı şişer, kendinden geçip halsiz kalır.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Derşûr; yeri, göğü ve cümle mahlukatı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şim­di seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha ha­zırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasallut eder misin? Tez cevap ver.

Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
- Bizler o adamdan pek uzak oluruz ve semtine varmaktan sakınırız, diye kasem ey­ledi.

Çarşamba günü yahut Pazar günü gecesi saat birde şöyle yazacaktır:

Bunu yazıp tütsülesinler:

Bunu yazıp suyunu içirsinler:

 

Bunu yazıp ayak basmaz bir yere gömer­ler:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları