ikizler burcu için manevi reçete

Burcu Cevza, yıldızı Utarid beyan eder.
Bir kimsenin burcu Cevza ve yıldızı Utarid olursa on iki dev ve peri padişahlarının taife­sinden ona bir peri mensubtur.

Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki:
-  Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım şu-dur: Ademoğullarından gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Cevza, yıldızı Utarid olur­sa bu yıldızlı adama nice zahmet, sıkıntı ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi nedir?
Bunu deyince hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:

-           Ey Emirel cinni vettayri vel vuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim, Câbir b. Mervân'dır. Mekâ­nım ve durağım rüzgâr gibi viran mahallerde ve değirmenler civarında olur. Ne zaman ki bu yıldızlı Ademoğulundan gerek erkek ve ge­rekse avret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda o adama sancı gibi tasallut ederim. Öyle ki hiç söylemeye takati kalmaz, kendinden geçer.

Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Câbir; yeri, göğü ve cümle mahlukatı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan pek uzak oluruz, sem­tine varmaktan sakınırız, diye kasem eyledi.

 

Bunu yazıp tütsü vermelidir:

Bunu yazıp içirsinler :

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları