kova burcu için manevi reçete

Burcu Deliv ve yıldızı Zühal beyan eder.
Bir kimsenin burcu Deliv ve yıldızı Zühal olsa on iki dev ve peri padişahlarının taifesin­den ekâbir peri mensubtur.Hazreti Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine divan-ı aziminde cümlesini davet edip sordu­lar ki:

-  Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım bu-dur ki, Ademoğullarından gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Deliv ve yıldızı Zühal olur­sa bu yıldızlı bu adama nice sıkıntı, zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi nedir?
Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-  Ey Emirel cinni vettayri vel vuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim Keşkâtür b. Beşyâş'dır. Me­kânım ve durağım rüzgâr gibi viran ocak ve kapı aralığında gezerim. Ne zaman ki bu yıldızlı kimseden gerek erkek ve gerekse av­ret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda adamın iki küreğine girerim, halsiz kesilir. Bütün âzası ağırır.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Keşkâtür; yeri, göğü ve cümle mahlu-katı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
- Bizler o adamın semtine varmaktan sa­kınırız, diye kasem eyledi.
Cumartesi günü ve Çarşamba gecesi saat birde şunu yazmalıdır:

Ve bunu yazıp tütsü vermelidir-:


Bunu yazıp ayak değmez bir mahalle göm-melidir:

Bunu yazıp üç gün suyunu içmelidir:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları