oglak burcu için manevi reçete

Burcu Cedî, yıldızı Zühal beyan eder.
Bir kimsenin burcu Cedî ve yıldızı Zühal olursa on iki dev ve peri padişahlarının taife­sinden ekâbir peri mensubtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki:
-  Ey devler ve periler padişahları, cümlenizi huzuruma davetten muradım sudur: Adem oğullarından gerek erkek ve gerekse avret, burcu Cedî ve yıldızı Zühal olursa bu adama sıkıntı, zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi nedir?
Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-   Ey Emirel cinni vettayri velvuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim Bülbüle b. Kezzâb'dır. Mekâ­nım rüzgâr gibi viran mahallerde ve yol ara­larında gezerim. Ne zaman ki bu yıldızlı kim­seden gerek erkek ve gerekse avret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa he­men o anda adamın cümle azasına girerim. Gayet halsiz olur, başı ağırır ve kendini kay­beder.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ve dedi ki:
-   Ey Bülbüle; yeri, göğü ve cümle mahlu-katı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-   Bizler o adamdan pek uzak oluruz ve semtine varmaktan sakınırız, diye kasem ey­ledi.
Cumartesi günü, Çarşamba gecesi saat birde şöyle yazmalıdır:

Tütsi verilsin:


Bunu yazıp kullanılmayan bir kuyuya bı­rakmalıdır:

Bunu yazıp bir hafta suyunu içmelidir:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları