terazi burcu için manevi reçete

Burcu Mîzan ve yıldızı Zühre beyan eder.
On iki dev ve peri padişahlarının taifesin­den ekâbir peri mensubtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki:
-  Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım şu­dur: Ademoğullarından gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Mîzan ve yıldızı Zühre olursa bu adama sıkıntı, zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi ne­dir?
Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-  Ey Emirel cinni vettayri velvuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim Râbiğ b. Zebân'dır. Mekânım ve durağım rüzgâr gibi viran mahallerde ve kapı aralığında gezerim.
Ne zaman ki bu yıldızlı kimseden gerek er­kek ve gerekse avret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda o adamın kasığına girerim. Gayet halsiz olur, başı ağrır ve kendisinden geçer.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Râbiğ; yeri, göğü ve cümle mahlukatı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan pek uzak oluruz ve yanına varmaktan sakınırız, diye kasem ey­ledi.
Cuma günü yahut Salı günü gecesi şöyle yazsa:

Bunu yazıp tütsü versin:

Bunu yazıp suyunu içerler:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı. ;

YILDIZ.NAME Dostları