yay burcu için manevi reçete

Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri beyan eder.
Bir kimsenin burcu Kavs ve yıldızı Müşteri olsa on iki dev ve peri padişahlarının taifesin­den ekâbir peri men şuhtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip dedi ki:
- Muradım budur ki, Ademoğullarından gerek erkek ve gerekse avret, burcu Kavs ve yıldızı Müşteri olursa bu yıldızlı bu adama nice meşakkat eden hangi dev ve peri men­suptur? İsmi nedir?

Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-  Ey Emirel cinni vettayri velvuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim Karakaş b. Veşvâş'dır. Mekâ­nım rüzgâr gibi viran mahallerde ve kapı aralığında gezerim. Ne zaman ki bu yıldızlı kimseden gerek erkek ve gerekse avret, be­nim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda adamın cümle kasığına gire­rim. Hali gayet perişan olur ve başı ağrır, kendini kaybeder.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Karakaş; yeri, göğü ve cümle mahlu-katı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan pek uzak oluruz ve semtine varmaktan sakınırız, diye kasem ey­ledi.

Perşembe günü, Pazar günü, Pazartesi gü­nü gecesi saat birde şöyle yazmalıdır:

Bunu yazıp tütsü versin:

 

 

Bunu yazıp bir ayak değmez mahalle koy­malıdır:

Bunu yazıp yedi gün suyunu içmelidir:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları