yengeç burcu için manevi reçete

Bir kimsenin burcu Seretân yıldızı Kamer olursa on iki dev ve peri padişahlarının taife­sinden ona bir peri mensubtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı azim inde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki:
- Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım şudur: Âdemoğullarmdan gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Seretân yıldızı Kamer olursa bu yıldızlı adama nice zahmet, sıkıntı ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensup­tur7 İsmi nedir?

Bunu söylediğinde cümlesi yer öpüp şöyle cevap verdi:
-  Ey Emirel cinni vettayri vel vuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim Meymûn b. Zengî'dir. Mekâ­nım ve durağım rüzgâr gibi viran mahallerde ve kiliselerde İncil kıraat ederim. Kuş gibi uçarım ve her mahallerde hazır olurum. Ne zaman ki bu yıldızlı Ademoğulundan gerek erkek ve gerekse avret, benim taifemden bi­rine muhalif üzere uğrasa hemen o anda o adamın üstüne konarım, sıtma gibi tasallut ederim. Cümle âzası kesilir gibi olur ve yü­zünün rengi gider.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Meymûn; yeri, göğü ve cümle mahlu-katı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:Bizler o adamdan pek uzak oluruz, sem­tine varmaktan sakınırız, diye kasem eyledi.

Pazartesi günü ve Cuma gecesi saat birde şöyle yazacaktır:

Bunu yazıp tütsü versin:

Bunu yazıp içirsinler:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları